NOTARIUSZ  ŁUKASZ JAKSA

KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy

 

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz Łukasz Jaksa w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

INFORMACJE

Notariusz udziela bezpłatnych informacji w zakresie związanym z czynnościami notarialnymi.

Dbając o interesy stron, przed dokonaniem czynności notarialnej, notariusz udziela wszelkich niezbędnych wyjaśnień i udziela odpowiedzi na wszystkie pytania.

MIEJSCE

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

JĘZYK

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego, wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

TAJEMNICA

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

WYBRANY ZAKRES CZYNNOŚCI

NOTARIUSZ PABIANICE

ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

NOTARIUSZ PABIANICE

NIERUCHOMOŚCI

sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, dział spadku, zamiana i inne formy przeniesienia własności, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, służebności i innych obciążeń, umowy przedwstępne w ww. zakresie

SPADKI

akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty, oświadczenie o odrzucenia/przyjęcia spadku, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, ugody alimentacyjne

SPÓŁKI

akty założycielskie, umowy spółek, protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń, zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej oraz inne protokoły

PEŁNOMOCNICTWA

 

OŚWIADCZENIA

oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy, inne oświadczenia np. zgoda małżonka na czynność przekraczającą zwykły zarząd

POŚWIADCZENIA

za zgodność kopii z okazanym dokumentem, poświadczenie własnoręczności podpisu/uznanie własnoręczności podpisu, poświadczenie pozostawania przy życiu

INNE

protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej, protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie, protesty weksli i czeków, przyjęcie dokumentów/rzeczy/kwot pieniężnych do depozytu, inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

 

  Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii, w celu ustalenia jakiego rodzaju czynność ma być dokonana, oraz w celu określenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia odpowiedniej czynności notarialnej

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego, wraz z danymi stron, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej, przy czym można to zrobić także za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaś oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone najpóźniej w dniu dokonania czynności notarialnej.

Po otrzymaniu dokumentów notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.

Wykaz przedstawionych poniżej dokumentów, ma charakter podstawowy, bowiem w indywidualnych przypadkach notariusz może poprosić o dodatkowe dokumenty, przy czym do każdej czynności notarialnej należy podać dane stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu/kart pobytu, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny). W przypadku, gdy czynność dokonywana jest w związku z działalnością gospodarczą także nr NIP, a jeżeli stroną czynności jest podmiot nie będący osobą fizyczną, np. spółka, spółdzielnia, stowarzyszenie także nr KRS i nr REGON lub inne stosowne dokumenty (np. tekst jednolity umowy spółki). W sytuacji, gdy do czynności notarialnej staje pełnomocnik, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania danej czynności w imieniu mocodawcy.

W każdym z poniższych przypadków, jeżeli nieruchomość lub prawo zostały nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego, konieczne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn.

 

OPŁATY / TAKSA NOTARIALNA

KANCELARIA NOTARIALNA

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI

Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1473 z późn. zm.), które jest każdorazowo punktem wyjścia dla indywidualnego ustalenia wynagrodzenia notariusza.

 

Opłaty za czynności notarialne dzielą się na:

 

Opłaty zależne od wartości.
W wielu przypadkach obowiązuje 1/2 albo 1/4 stawki taksy podstawowej.

Opłaty zależne od rodzaju czynności.

Notariusz, jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pobiera od kwoty wynagrodzenia podatek

w wysokości 23%, zaś jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn (od umów darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności) pobiera należne podatki od dokonanych czynności cywilnoprawnych - celem przekazania ich do Urzędu Skarbowego, jak również pobiera i odprowadza do właściwego Sądu Rejonowego opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie w nich wpisów.

 

KONTAKT / LOKALIZACJA

KANCELARIA NOTARIALNA PABIANICE

  LOKALIZACJA

  Kancelaria znajduję się w kompleksie "Fabryka Wełny",       w Pabianicach, przy ulicy Zamkowej 2.

  Wejście do Kancelarii od ulicy Zamkowej (z podcienia, przy mostku na Dobrzynce).

DANE KONTAKTOWE

Kancelaria Notarialna Łukasz Jaksa - notariusz

ul. Zamkowa 2   ("Fabryka Wełny"),
II piętro (winda),   domofon  nr 454

95-200 Pabianice

    tel.: 42 206 84 50  (Sekretariat)

        e-mail: kancelaria@notariusz-jaksa.pl

PARKINGI:

     Najbliższy, ogólnodostępny, bezpłatny parking znajduje się pod kościołem Św. Mateusza (Obecnie niedostępny z uwagi na remont ulicy Zamkowej).

     Do dyspozycji Klientów parking przed Hotelem Fabryka Wełny (wjazd od ul. Grobelnej) - pierwsze 3 godziny bezpłatne (szczegółowe informacje w sekretariacie Kancelarii).

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek:  10.00 – 17.00

Wtorek             9.00 – 16.00

Środa               9.00 – 16.00

Czwartek         9.00 – 16.00

Piątek              9.00 – 16.00

     Dokonanie czynności notarialnej w innym dniu (np. sobota) lub w innych godzinach jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem.

     Notariusz, co do zasady, dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej.

     Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

PŁATNOŚCI:

Kancelaria honoruje płatność gotówką, przelewem bankowym (na moment czynności notarialnej środki muszą być zaksięgowane na rachunku bankowym Kancelarii), a także płatność kartami płatniczymi (dotyczy to jedynie płatności za taksę notarialną wraz z podatkiem od towarów i usług).

www.notariusz-jaksa.pl,  www.notariuszpabianice.pl   © stronyprzez.net

Notariusz Łukasz Jaksa | Kancelaria Notarialna Pabianice, ul. Zamkowa 2

Informujemy, że w związku z prowadzoną działalnością prawniczą przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej czynności, tj. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).